Parola di Vita Gen4 b

Kontributi ynë për ungjillëzimin e ri.

Eksperiencat e fjalës për të jetuar dhe aktet e dashurisë të bëra nga Gjen4 (gjen = gjeneratë e  re; gjen4 = gjeneratë e katërt, d.m.th. fëmijët nga 4 deri 8/9 vjet), bashkimi i tyre, janë shprehje e jetës së tyre shpirtërore, sepse, në konkretizimin që i karakterizon,  raporti me Zotin shprehet me fakte.
Ja përse, aktet e dashurisë së Gjen4 janë veçanërisht  të përshtatshme për të na bërë të kuptojmë se si duhet të jetojmë Ungjillin. Kuptohet kështu ajo që Jezusi ka  thënë: “Nëse nuk jeni si njëri prej këtyre të vegjëlve, nuk do hyni në mbretërinë e Zotit”.
Këtu janë disa shembuj të asaj që përvojat e Gjen4 kanë dhënë në të gjithë botën.

This website uses “technical cookies”, including third parties cookies, which are necessary to optimise your browsing experience. By closing this banner, or by continuing to navigate this site, you are agreeing to our cookies policy. The further information document describes how to deactivate the cookies.